Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Thay thế kí tự trong chuỗi

Thay thế kí tự trong chuỗi

Yêu cầu: Thay thế kí tự space trong chuỗi bằng kí tự khác

Thuật toán: duyệt từng phần tử và kiểm tra nếu là kí tự sapce, thay bằng kí tự khác.

Code:
/***************Replace space***********************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void repstr(char *str, char c);

void main()
{
char str[] = "ngo ton blog ";
char c = '+';
printf("original string: '%s'\n", str);
repstr(str, c);
printf("new string: '%s'\n", str);
getch();
}

/************************************************
Replace space by character c
*************************************************/
void repstr(char *str, char c)
{
char *p = str;
while(*p != NULL)
{
if (*p == ' ' || *p == '\t')
{
*p = c;
}
p++;
}
}

Kết quả:

Yêu cầu: Thay thế kí tự space trong chuỗi bằng kí tự khác Thuật toán: duyệt từng phần tử và kiểm tra nếu là kí tự sapce, thay bằng kí tự khác. Code: Kết quả: [crayon-5c90c83fb3e83526224580/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *