Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

Bài tập cơ bản minh họa việc ghi 1 file văn bản (text). Dãy số nguyên bất kì có thể nhập từ bàn phím hoặc tạo một cách ngẫu nhiên.
Dưới đây là chương trình minh họa:

/************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_LENTH 100

void main()
{
FILE *fp = NULL;
int i;
int arr[MAX_LENTH];
fp = fopen("D:\\output.txt", "w");
if (!fp)
{
printf("\nError in opening file");
}
else
{
for (i = 0; i < MAX_LENTH; i++)
{
arr[i] = rand();
fprintf(fp, "%d\t", arr[i]);
}
printf("\nFile is created successfully");
fclose(fp);
}
getch();
}
Bài tập cơ bản minh họa việc ghi 1 file văn bản (text). Dãy số nguyên bất kì có thể nhập từ bàn phím hoặc tạo một cách ngẫu nhiên. Dưới đây là chương trình minh họa:

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *