Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: programming (page 10)

Tag Archives: programming

Chuyển đổi từ số la mã sang số thập phân

Bảng số la mã và một số quy tắc chuyển đổi. 1. Bảng số la mã [crayon-5ce40193bf19d207252081/] 2. Quy tắc chuyển đổi a/ Số thập phân được cấu thành từ các chữ số đơn lẻ. Ví dụ: 1989 được ghép bởi 1,9,0,8. Còn đối với cách biểu diễn chữ số …

Read More »

Hiển thị hình sao

Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5ce40193c1ee2235615263/] [crayon-5ce40193c1eed025424395/] 2. [crayon-5ce40193c1ef3982037815/] [crayon-5ce40193c1ef9921523330/] 3. [crayon-5ce40193c1efe952050416/] [crayon-5ce40193c1f03443284308/] 4. [crayon-5ce40193c1f09729801806/] [crayon-5ce40193c1f0e794263997/] 5. [crayon-5ce40193c1f13150940992/] [crayon-5ce40193c1f18240256981/] 6. [crayon-5ce40193c1f1d562174895/] [crayon-5ce40193c1f22327003207/] Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5ce40193c1ee2235615263/] [crayon-5ce40193c1eed025424395/] 2. …

Read More »

Hiển thị tam giác pascal

Yêu cầu: Viết chương trình in ra tam giác Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ….. Thuật toán: Chúng ta nhận thấy quy luật như sau: Hàng 1: 1 số Hàng 2: 2 số … Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng …

Read More »

Giải phương trình bậc hai

Yêu cầu: –  Viết chương trình giải phương trình bậc hai. Phân tích: –  Phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 – Giải phương trình theo công thức delta = b2 – 4ac Code: [crayon-5ce40193c2f9e816973303/] Kết quả: [crayon-5ce40193c2fa7805995754/] Yêu cầu: –  Viết chương trình giải phương trình …

Read More »

Giải phương trình bậc nhất

Yêu cầu: – Giải phương trình bậc nhất Phân tích: – Phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (a # 0) – Nghiệm của phương trình: x = – b/a Code: [crayon-5ce40193c3683886922644/] Kết quả: [crayon-5ce40193c3690095815034/] Yêu cầu: – Giải phương trình bậc nhất Phân tích: – Phương trình bậc nhất: …

Read More »

Tính hằng số PI = 3.14

Yêu cầu: Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 +… Thuật toán: – Dùng vòng lặp for(). – PI/4 = ∑(1 + ((-1)n/(2n+1))) Code: [crayon-5ce40193c3e6c590952566/] Kết quả: [crayon-5ce40193c3e78268171370/] Yêu cầu: Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 …

Read More »

Tính e mũ x

Yêu cầu: Nhập 1 số c > 0 (sai số) và 1 số thực x rồi tính : e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + …+x^n/n! Tổng được tính với n đủ lớn sao cho |x^n/n!| < c thỏa mãn. Thuật toán: – Tương tự như tính sinx, cosx, chúng …

Read More »

Tính cosx

Yêu cầu: Nhập một số c>0 (ví dụ c = 0.0001) và một số thực x rồi tính: cos(x)= 1 – x^2/2! + x^4/4! – …+(-1)^n.x^(2n)/(2n)! Tổng được tính với n đủ lớn sao cho bất đẳng thức: |x^(2n)/(2n)!| <= c thỏa mãn Thuật toán: – Dùng vòng lặp for …

Read More »