Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: lap trinh (page 5)

Tag Archives: lap trinh

Thay thế kí tự bất kì trong chuỗi bằng kí tự mới

Yêu cầu: Viết hàm replace kí tự c trong chuỗi bằng kí tự mới newc Giải thuật: Duyệt mảng kí tự, so sánh kí tự của mảng khí tự với kí tự cần thay thế. Code: Kết quả: [crayon-5c9997788f55a098903849/] Yêu cầu: Viết hàm replace kí tự c trong chuỗi bằng …

Read More »

Đếm số lần xuất hiện của kí tự c trong chuỗi s

Yêu cầu: Viết hàm đếm số lần xuất hiện kí tự c trong chuỗi s Giải thuật: Duyệt chuỗi kí tự và so sánh với kí tự c Code: Kết quả: [crayon-5c999778902f6697547164/] Yêu cầu: Viết hàm đếm số lần xuất hiện kí tự c trong chuỗi s Giải thuật: Duyệt …

Read More »

Thay thế kí tự trong chuỗi

Yêu cầu: Thay thế kí tự space trong chuỗi bằng kí tự khác Thuật toán: duyệt từng phần tử và kiểm tra nếu là kí tự sapce, thay bằng kí tự khác. Code: Kết quả: [crayon-5c99977890cd3338387400/] Yêu cầu: Thay thế kí tự space trong chuỗi bằng kí tự khác Thuật …

Read More »

Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi

Yêu cầu: Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi Ví dụ: “NGOTON”: là chuỗi không đối xứng, “RADAR” là chuỗi đối xứng. Thuật toán: Lần lượt so sánh các cặp kí tự của chuỗi nếu khác return false Code: Kết quả: [crayon-5c999778911e3083084637/] Yêu cầu: Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi Ví …

Read More »

Tìm chuỗi con trong 1 chuỗi

Yêu cầu: Tìm chuỗi con trong 1 chuỗi khác. Nếu tìm thấy trả về vị trí xuất hiện đầu tiền của chuỗi con trong “chuỗi cha”. Nếu không tìm thấy trả về -1 Thuật toán: B1: Lần lượt so sánh chuỗi con cần tìm với N kí tự của chuỗi cha (N …

Read More »

Remove space trong chuỗi

Yêu cầu: Xóa bỏ các kí tự khoảng trắng (kí tự space và kí tự ‘\t’) Thuật toán: Duyệt các kí tự của chuỗi. Code: Kết quả: [crayon-5c999778925d8644889525/] Yêu cầu: Xóa bỏ các kí tự khoảng trắng (kí tự space và kí tự ‘\t’) Thuật toán: Duyệt các kí tự …

Read More »

Đếm số từ trong 1 chuỗi

Yêu cầu: Đếm số từ trong 1 chuỗi bất kì nhập từ bàn phím Giải thuật: Duyệt từng kí tự trong chuỗi. Nếu kí tự thứ i là khoảng trắng và kí tự thứ (i+1) là kí tự anphal thì tăng biến đếm lên 1. Tuy nhiên, như vậy sẽ bỏ …

Read More »