Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: lap trinh (page 4)

Tag Archives: lap trinh

Xây dựng lớp đối tượng sách trong thư viện

Một lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính – Tên sách – Tổng số quyển sách – Số quyển sách đã cho mượn Xây dựng lớp đối tượng trên với các phương thức sau: – Phương thức nhập dữ liệu cho đối …

Read More »

Tính tổng các phần tử trong mảng và ghi ra file

Dữ liệu vào : tập tin văn bản ARRAY.INP gồm hai dòng: – Dòng 1 chứa số nguyên n ( n < = 10 ) – Dòng 2 chứa n số nguyên ARRAY.INP file [crayon-5d335f8e853e0747878523/] Code: Kết quả: [crayon-5d335f8e853e8900914978/] Dữ liệu vào : tập tin văn bản ARRAY.INP gồm hai …

Read More »

Chương trình đọc ghi file chứa các số nguyên

Viết chương trình tạo một file chứa các số nguyên có tên SONGUYEN.INP. Sau đó đọc file SONGUYEN.INP và ghi các số chẵn vào file SOCHAN.OUT và những số lẻ vào file SOLE.OUT.   Viết chương trình tạo một file chứa các số nguyên có tên SONGUYEN.INP. Sau đó đọc …

Read More »

Đọc ghi file nhị phân

Viết chương trình tạo tập tin nhị phân chứa 100 số nguyên bất kỳ ghi vào file nhị phân SONGUYEN.INP. Sau đó viết chương trình đọc file SONGUYEN.INP, sắp xếp theo thứ tự tăng dần và lưu kết quả vào file text SONGUYEN.OUT. Viết chương trình tạo tập tin nhị …

Read More »