Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: lap trinh (page 13)

Tag Archives: lap trinh

In ra màn hình dòng chữ Hello World

Yêu cầu:  In dòng chữ “Hello World” ra màn hình console. Phân tích: Để hiển thị chuỗi kí tự ra màn hình console, bạn dùng hàm printf(). Code: [crayon-5c99967be1639289748094/] Kết quả: [crayon-5c99967be1645748620576/] Yêu cầu:  In dòng chữ “Hello World” ra màn hình console. Phân tích: Để hiển thị chuỗi kí tự ra …

Read More »