Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: lap trinh (page 10)

Tag Archives: lap trinh

Kiểm tra năm nhuận

Yêu cầu: Viết hàm kiểm tra năm nhuận. Thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Code: Kết quả: [crayon-5d335e65a9323843570161/] Yêu cầu: Viết hàm kiểm tra năm nhuận. Thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho …

Read More »

Tính diện tích, chu vi tam giác, đường tròn, hcn

Yêu cầu: Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, chữ nhật, tròn. Thuật toán: [crayon-5d335e65a991d341946540/] Code: Kết quả: [crayon-5d335e65a9928579885691/] Yêu cầu: Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, chữ nhật, tròn. Thuật toán: [crayon-5d335e65a991d341946540/] Code: Kết quả: [crayon-5d335e65a9928579885691/] Tính diện tích, chu vi tam …

Read More »

Đổi từ hệ thập phân sang nhị phân

Yêu cầu: Convert số từ hệ thập phân sang nhị phân. Ví dụ: 15 (hệ thập phân) = 1111 (hệ nhị phân) Thuật toán: Lấy số hệ thập phân chia cho 2 để tìm phần dư. Phép toán này được thực hiện liên tục tới khi nào phép chia bằng …

Read More »

Đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân

Yêu cầu: Chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Giải thuật: – Để chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Chúng ta dùng công thức sau: [crayon-5d335e65aa4f7580719667/] Code: Kết quả: [crayon-5d335e65aa500647113280/] Yêu cầu: Chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Giải thuật: – Để chuyển từ số …

Read More »

Tính giai thừa cách

Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! = 2.4.6…n nếu chẵn. Thuật toán: – Dùng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5d335e65aaa88026818691/] Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! …

Read More »

Tính giai thừa số nguyên dương

Yêu cầu: Tính giai thừa của số nguyên dương N. Thuật toán: Sử dụng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5d335e65aaf8a340233087/] Yêu cầu: Tính giai thừa của số nguyên dương N. Thuật toán: Sử dụng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5d335e65aaf8a340233087/] Tính giai thừa số nguyên dương …

Read More »

Tính tổng các chữ số trong 1 số

Yêu cầu: Tính tổng các chữ số trong 1 số. Ví dụ: số 1234 có tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 Giải thuật: – Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số từ hàng đơn vị, …

Read More »

Tìm số Amstrong

Yêu cầu: – Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n của các chữ số đó và số đó. Ví dụ: 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3. Hãy tìm các số Amstrong nhỏ hơn 1000. …

Read More »

Hàm swap

Yêu cầu: –  Khai báo 2 biến được gán giá trị ban đầu. – Viết hàm đổi chỗ giá trị của 2 biến cho nhau Giải thuật: – Ta viết hàm với tham số truyền vào là 2 biến được khai báo. Như các bạn đã biết, nếu truyền tham …

Read More »