/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: lap trinh (page 10)

Tag Archives: lap trinh

Tính giai thừa số nguyên dương

Yêu cầu: Tính giai thừa của số nguyên dương N. Thuật toán: Sử dụng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e0bc5ce2677429057/] Yêu cầu: Tính giai thừa của số nguyên dương N. Thuật toán: Sử dụng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e0bc5ce2677429057/] Tính giai thừa số nguyên dương …

Read More »

Tính tổng các chữ số trong 1 số

Yêu cầu: Tính tổng các chữ số trong 1 số. Ví dụ: số 1234 có tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 Giải thuật: – Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số từ hàng đơn vị, …

Read More »

Tìm số Amstrong

Yêu cầu: – Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n của các chữ số đó và số đó. Ví dụ: 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3. Hãy tìm các số Amstrong nhỏ hơn 1000. …

Read More »

Hàm swap

Yêu cầu: –  Khai báo 2 biến được gán giá trị ban đầu. – Viết hàm đổi chỗ giá trị của 2 biến cho nhau Giải thuật: – Ta viết hàm với tham số truyền vào là 2 biến được khai báo. Như các bạn đã biết, nếu truyền tham …

Read More »

In ra số Hex của số nguyên dương tương ứng

Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương không dấu, rồi in ra số Hex tương ứng. Phân tích: –  Để in ra mã Hex của số nguyên dương, ta dùng định dạng %x. Code: [crayon-5bf17e0bc7d95376823375/] Kết quả: [crayon-5bf17e0bc7d9e017100211/] Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một …

Read More »

Chuyển đổi từ số la mã sang số thập phân

Bảng số la mã và một số quy tắc chuyển đổi. 1. Bảng số la mã [crayon-5bf17e0bc83e5966764581/] 2. Quy tắc chuyển đổi a/ Số thập phân được cấu thành từ các chữ số đơn lẻ. Ví dụ: 1989 được ghép bởi 1,9,0,8. Còn đối với cách biểu diễn chữ số …

Read More »

Hiển thị hình sao

Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5bf17e0bc9cf3184657615/] [crayon-5bf17e0bc9cfb529057764/] 2. [crayon-5bf17e0bc9cff967305718/] [crayon-5bf17e0bc9d03909425057/] 3. [crayon-5bf17e0bc9d06489463291/] [crayon-5bf17e0bc9d09562802748/] 4. [crayon-5bf17e0bc9d0c637256960/] [crayon-5bf17e0bc9d0f327704258/] 5. [crayon-5bf17e0bc9d12421546566/] [crayon-5bf17e0bc9d15320728166/] 6. [crayon-5bf17e0bc9d18684364333/] [crayon-5bf17e0bc9d1b631016477/] Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5bf17e0bc9cf3184657615/] [crayon-5bf17e0bc9cfb529057764/] 2. …

Read More »

Hiển thị tam giác pascal

Yêu cầu: Viết chương trình in ra tam giác Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ….. Thuật toán: Chúng ta nhận thấy quy luật như sau: Hàng 1: 1 số Hàng 2: 2 số … Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng …

Read More »