Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: encrypt

Tag Archives: encrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5f8f262787b33239086351/] C# [crayon-5f8f262787b3f913539244/] Usage [crayon-5f8f262787b46454232062/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5f8f262787b4e756798851/] C# [crayon-5f8f262787b51017535625/] Usage [crayon-5f8f262787b57340353182/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5f8f262787b33239086351/] …

Read More »