Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: encrypt

Tag Archives: encrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d336167a10ed376389983/] C# [crayon-5d336167a111a421430711/] Usage [crayon-5d336167a1120365259265/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5d336167a1124906318540/] C# [crayon-5d336167a1127260696727/] Usage [crayon-5d336167a112b284921196/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d336167a10ed376389983/] …

Read More »