Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: encrypt

Tag Archives: encrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c4342086b5de232034112/] C# [crayon-5c4342086b5eb992587449/] Usage [crayon-5c4342086b5f2840385820/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c4342086b5f7275545826/] C# [crayon-5c4342086b5fb793007585/] Usage [crayon-5c4342086b601739034154/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c4342086b5de232034112/] …

Read More »