/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: encrypt

Tag Archives: encrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bf1848c967db289644355/] C# [crayon-5bf1848c967e8789490248/] Usage [crayon-5bf1848c967ee371442892/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5bf1848c967f2057954814/] C# [crayon-5bf1848c967f6542011544/] Usage [crayon-5bf1848c967fb903434631/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bf1848c967db289644355/] …

Read More »