Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: encrypt

Tag Archives: encrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c9997bc1478d707172530/] C# [crayon-5c9997bc1479a809065473/] Usage [crayon-5c9997bc147a0530472890/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c9997bc147a4917882071/] C# [crayon-5c9997bc147a7963173143/] Usage [crayon-5c9997bc147ad592364628/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c9997bc1478d707172530/] …

Read More »