Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: decrypt

Tag Archives: decrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c433e7c3a197221397008/] C# [crayon-5c433e7c3a1a2314965284/] Usage [crayon-5c433e7c3a1a8150523255/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c433e7c3a1ac347485230/] C# [crayon-5c433e7c3a1af458895467/] Usage [crayon-5c433e7c3a1b5157698468/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c433e7c3a197221397008/] …

Read More »