Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: decrypt

Tag Archives: decrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d335f937bf68721181913/] C# [crayon-5d335f937bf73487578596/] Usage [crayon-5d335f937bf79784099228/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5d335f937bf7d340107653/] C# [crayon-5d335f937bf80316908909/] Usage [crayon-5d335f937bf84703380387/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d335f937bf68721181913/] …

Read More »