Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: decrypt

Tag Archives: decrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5e502b8263281542181803/] C# [crayon-5e502b826328b326751232/] Usage [crayon-5e502b8263291853702968/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5e502b8263294269162908/] C# [crayon-5e502b8263298981086802/] Usage [crayon-5e502b826329c395399076/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5e502b8263281542181803/] …

Read More »