/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: decrypt

Tag Archives: decrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bf180aa31113975284025/] C# [crayon-5bf180aa3111f373844395/] Usage [crayon-5bf180aa31125385931463/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5bf180aa31129217799757/] C# [crayon-5bf180aa3112d131441189/] Usage [crayon-5bf180aa31132946666534/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bf180aa31113975284025/] …

Read More »