Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: decrypt

Tag Archives: decrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5fc209b466f69666970118/] C# [crayon-5fc209b466f75533101307/] Usage [crayon-5fc209b466f7b593615006/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5fc209b466f82535769646/] C# [crayon-5fc209b466f86412414091/] Usage [crayon-5fc209b466f8b334730458/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5fc209b466f69666970118/] …

Read More »