Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: code (page 5)

Tag Archives: code

Remove space trong chuỗi

Yêu cầu: Xóa bỏ các kí tự khoảng trắng (kí tự space và kí tự ‘\t’) Thuật toán: Duyệt các kí tự của chuỗi. Code: Kết quả: [crayon-5d335f4b22a54810774029/] Yêu cầu: Xóa bỏ các kí tự khoảng trắng (kí tự space và kí tự ‘\t’) Thuật toán: Duyệt các kí tự …

Read More »

Đếm số từ trong 1 chuỗi

Yêu cầu: Đếm số từ trong 1 chuỗi bất kì nhập từ bàn phím Giải thuật: Duyệt từng kí tự trong chuỗi. Nếu kí tự thứ i là khoảng trắng và kí tự thứ (i+1) là kí tự anphal thì tăng biến đếm lên 1. Tuy nhiên, như vậy sẽ bỏ …

Read More »

Đảo các kí tự của chuỗi

Yêu cầu: Đảo các kí tự của 1 chuỗi Thuật toán: dùng biến tạm lưu chuỗi được đảo ngược Code: Kết quả: [crayon-5d335f4b23e54590549090/] Yêu cầu: Đảo các kí tự của 1 chuỗi Thuật toán: dùng biến tạm lưu chuỗi được đảo ngược Code: Kết quả: [crayon-5d335f4b23e54590549090/] Đảo các kí tự …

Read More »

Tính độ dài chuỗi

Yêu cầu: tính độ dài của chuỗi Thuật toán: đếm số kí tự đến khi gặp kí tự kết thúc (NULL) Hoặc các bạn có thể sử dụng hàm strlen Code: Kết quả: [crayon-5d335f4b242e4738281645/] Yêu cầu: tính độ dài của chuỗi Thuật toán: đếm số kí tự đến khi gặp …

Read More »

Tính định thức ma trận

Yêu cầu: Tính định thức của ma trận NxN Giải thuật: Định thức của ma trận vuông được tính theo công thức sau: Định thức cấp 2: Định thức cấp 3: … Việc tính Định thức cấp N dựa vào việc tính định thức cấp (N-1). Định thức cấp (N-1) dựa vào …

Read More »

Nhân 2 ma trận

Yêu cầu: Viết chương trình nhân 2 ma trận: – Nhập kích thước và dữ liệu cho 2 ma trận – Nhân 2 ma trận và lưu kết quả vào ma trận trung gian – Hiển thị kết quả lên màn hình Giải thuật: A[M][N], B[N][P], C[M][P] Điều kiện thực …

Read More »

Cộng 2 ma trận

Yêu cầu: Viết chương trình cộng 2 ma trận: – Nhập 2 ma trận – Cộng 2 ma trận và lưu kết quả vào ma trận kết quả – Hiển thị ra màn hình Thuật toán: Cộng các phần tử tương ứng của 2 ma trận với nhau: C[i][j] = …

Read More »

Kiểm tra tính đối xứng của mảng

Yêu cầu: Cho mảng A có n phần tử. Hãy cho biết mảng này có đối xứng hay không? Thuật toán: – Kiểm tra điều kiện A[i] = A[n-i] Code: Kết quả: [crayon-5d335f4b25611455998174/] Yêu cầu: Cho mảng A có n phần tử. Hãy cho biết mảng này có đối xứng …

Read More »

Đảo ngược dãy số

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào dãy số a gồm n số nguyên ( n <= 100 ). • Hãy đảo ngược dãy đó. Ví dụ: Nhập a: 3 4 5 2 0 4 1 Dãy sau khi đảo: 1 4 0 2 5 4 3 • (*)Hãy kiểm tra …

Read More »