Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: code (page 4)

Tag Archives: code

Biểu diễn phân số bằng struct

Yêu cầu: – Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 phân số – Rút gọn phân số – Quy đồng 2 phân số – So sánh 2 phân số Code: Kết quả: [crayon-5c9995530160e489970650/] Yêu cầu: – Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 phân số – Rút gọn phân số – Quy …

Read More »

Biểu diễn số phức bằng struct

Yêu cầu: Sử dụng struct để biểu diễn số phức. Hãy viết các hàm thực hiện các công việc sau: – Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số phức Code: Kết quả: [crayon-5c9995530230e597482450/] Yêu cầu: Sử dụng struct để biểu diễn số phức. Hãy viết các hàm thực hiện các …

Read More »

Sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây

Yêu cầu: Viết chương trình sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây và tính toán khoảng thời gian giữa 2 mốc thời gian(h/m/s) Code: Kết quả: [crayon-5c99955302817070475587/] Yêu cầu: Viết chương trình sử dụng struct để biểu diễn và hiển thị giờ, phút, giây và tính toán …

Read More »

Thay thế kí tự bất kì trong chuỗi bằng kí tự mới

Yêu cầu: Viết hàm replace kí tự c trong chuỗi bằng kí tự mới newc Giải thuật: Duyệt mảng kí tự, so sánh kí tự của mảng khí tự với kí tự cần thay thế. Code: Kết quả: [crayon-5c99955302d28262913463/] Yêu cầu: Viết hàm replace kí tự c trong chuỗi bằng …

Read More »

Đếm số lần xuất hiện của kí tự c trong chuỗi s

Yêu cầu: Viết hàm đếm số lần xuất hiện kí tự c trong chuỗi s Giải thuật: Duyệt chuỗi kí tự và so sánh với kí tự c Code: Kết quả: [crayon-5c999553031e9964557743/] Yêu cầu: Viết hàm đếm số lần xuất hiện kí tự c trong chuỗi s Giải thuật: Duyệt …

Read More »

Thay thế kí tự trong chuỗi

Yêu cầu: Thay thế kí tự space trong chuỗi bằng kí tự khác Thuật toán: duyệt từng phần tử và kiểm tra nếu là kí tự sapce, thay bằng kí tự khác. Code: Kết quả: [crayon-5c99955303b74590557853/] Yêu cầu: Thay thế kí tự space trong chuỗi bằng kí tự khác Thuật …

Read More »

Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi

Yêu cầu: Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi Ví dụ: “NGOTON”: là chuỗi không đối xứng, “RADAR” là chuỗi đối xứng. Thuật toán: Lần lượt so sánh các cặp kí tự của chuỗi nếu khác return false Code: Kết quả: [crayon-5c99955304050650150640/] Yêu cầu: Kiểm tra tính đối xứng của chuỗi Ví …

Read More »

Tìm chuỗi con trong 1 chuỗi

Yêu cầu: Tìm chuỗi con trong 1 chuỗi khác. Nếu tìm thấy trả về vị trí xuất hiện đầu tiền của chuỗi con trong “chuỗi cha”. Nếu không tìm thấy trả về -1 Thuật toán: B1: Lần lượt so sánh chuỗi con cần tìm với N kí tự của chuỗi cha (N …

Read More »