Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: code (page 10)

Tag Archives: code

In ra số Hex của số nguyên dương tương ứng

Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương không dấu, rồi in ra số Hex tương ứng. Phân tích: –  Để in ra mã Hex của số nguyên dương, ta dùng định dạng %x. Code: [crayon-5c9996604f10e105488761/] Kết quả: [crayon-5c9996604f118571124810/] Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một …

Read More »

Chuyển đổi từ số la mã sang số thập phân

Bảng số la mã và một số quy tắc chuyển đổi. 1. Bảng số la mã [crayon-5c9996604fd4a555156756/] 2. Quy tắc chuyển đổi a/ Số thập phân được cấu thành từ các chữ số đơn lẻ. Ví dụ: 1989 được ghép bởi 1,9,0,8. Còn đối với cách biểu diễn chữ số …

Read More »

Hiển thị hình sao

Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5c999660513f1375140617/] [crayon-5c999660513f9551618068/] 2. [crayon-5c999660513fc550326964/] [crayon-5c99966051400991579109/] 3. [crayon-5c99966051403141868274/] [crayon-5c99966051405854547035/] 4. [crayon-5c99966051414511365581/] [crayon-5c99966051418003760245/] 5. [crayon-5c9996605141b205830996/] [crayon-5c9996605141e945299171/] 6. [crayon-5c99966051421822660701/] [crayon-5c99966051424682448651/] Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5c999660513f1375140617/] [crayon-5c999660513f9551618068/] 2. …

Read More »

Hiển thị tam giác pascal

Yêu cầu: Viết chương trình in ra tam giác Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ….. Thuật toán: Chúng ta nhận thấy quy luật như sau: Hàng 1: 1 số Hàng 2: 2 số … Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng …

Read More »

Giải phương trình bậc hai

Yêu cầu: –  Viết chương trình giải phương trình bậc hai. Phân tích: –  Phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 – Giải phương trình theo công thức delta = b2 – 4ac Code: [crayon-5c9996605216e498529364/] Kết quả: [crayon-5c99966052178530372694/] Yêu cầu: –  Viết chương trình giải phương trình …

Read More »

Giải phương trình bậc nhất

Yêu cầu: – Giải phương trình bậc nhất Phân tích: – Phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (a # 0) – Nghiệm của phương trình: x = – b/a Code: [crayon-5c999660526c7687981421/] Kết quả: [crayon-5c999660526cf723887467/] Yêu cầu: – Giải phương trình bậc nhất Phân tích: – Phương trình bậc nhất: …

Read More »

Tính hằng số PI = 3.14

Yêu cầu: Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 +… Thuật toán: – Dùng vòng lặp for(). – PI/4 = ∑(1 + ((-1)n/(2n+1))) Code: [crayon-5c99966052be2561389631/] Kết quả: [crayon-5c99966052beb272348168/] Yêu cầu: Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 …

Read More »

Tính e mũ x

Yêu cầu: Nhập 1 số c > 0 (sai số) và 1 số thực x rồi tính : e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + …+x^n/n! Tổng được tính với n đủ lớn sao cho |x^n/n!| < c thỏa mãn. Thuật toán: – Tương tự như tính sinx, cosx, chúng …

Read More »