/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: code (page 10)

Tag Archives: code

In ra số Hex của số nguyên dương tương ứng

Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương không dấu, rồi in ra số Hex tương ứng. Phân tích: –  Để in ra mã Hex của số nguyên dương, ta dùng định dạng %x. Code: [crayon-5bf17e299497a376587061/] Kết quả: [crayon-5bf17e2994986290008962/] Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một …

Read More »

Chuyển đổi từ số la mã sang số thập phân

Bảng số la mã và một số quy tắc chuyển đổi. 1. Bảng số la mã [crayon-5bf17e299794a756043580/] 2. Quy tắc chuyển đổi a/ Số thập phân được cấu thành từ các chữ số đơn lẻ. Ví dụ: 1989 được ghép bởi 1,9,0,8. Còn đối với cách biểu diễn chữ số …

Read More »

Hiển thị hình sao

Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5bf17e299ce8a303221891/] [crayon-5bf17e299ce9b091446438/] 2. [crayon-5bf17e299cea6738143667/] [crayon-5bf17e299ceb0390137388/] 3. [crayon-5bf17e299ceba793373486/] [crayon-5bf17e299cec5950853960/] 4. [crayon-5bf17e299cecf760153668/] [crayon-5bf17e299ceda801093833/] 5. [crayon-5bf17e299cee4433995045/] [crayon-5bf17e299cefe917247552/] 6. [crayon-5bf17e299cf0a529174890/] [crayon-5bf17e299cf14777881290/] Yêu cầu: Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau: 1. [crayon-5bf17e299ce8a303221891/] [crayon-5bf17e299ce9b091446438/] 2. …

Read More »

Hiển thị tam giác pascal

Yêu cầu: Viết chương trình in ra tam giác Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ….. Thuật toán: Chúng ta nhận thấy quy luật như sau: Hàng 1: 1 số Hàng 2: 2 số … Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng …

Read More »

Giải phương trình bậc hai

Yêu cầu: –  Viết chương trình giải phương trình bậc hai. Phân tích: –  Phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 – Giải phương trình theo công thức delta = b2 – 4ac Code: [crayon-5bf17e299f1c1494925918/] Kết quả: [crayon-5bf17e299f1cb211745935/] Yêu cầu: –  Viết chương trình giải phương trình …

Read More »

Giải phương trình bậc nhất

Yêu cầu: – Giải phương trình bậc nhất Phân tích: – Phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (a # 0) – Nghiệm của phương trình: x = – b/a Code: [crayon-5bf17e299f7bc127357201/] Kết quả: [crayon-5bf17e299f7c5521361519/] Yêu cầu: – Giải phương trình bậc nhất Phân tích: – Phương trình bậc nhất: …

Read More »

Tính hằng số PI = 3.14

Yêu cầu: Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 +… Thuật toán: – Dùng vòng lặp for(). – PI/4 = ∑(1 + ((-1)n/(2n+1))) Code: [crayon-5bf17e299fd9e393367363/] Kết quả: [crayon-5bf17e299fda7466599757/] Yêu cầu: Tính PI với sai số 0.0001 theo công thức: PI/4 …

Read More »

Tính e mũ x

Yêu cầu: Nhập 1 số c > 0 (sai số) và 1 số thực x rồi tính : e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + …+x^n/n! Tổng được tính với n đủ lớn sao cho |x^n/n!| < c thỏa mãn. Thuật toán: – Tương tự như tính sinx, cosx, chúng …

Read More »