Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: c (page 4)

Tag Archives: c

Đảo các kí tự của chuỗi

Yêu cầu: Đảo các kí tự của 1 chuỗi Thuật toán: dùng biến tạm lưu chuỗi được đảo ngược Code: Kết quả: [crayon-5d335dc794d1b768054681/] Yêu cầu: Đảo các kí tự của 1 chuỗi Thuật toán: dùng biến tạm lưu chuỗi được đảo ngược Code: Kết quả: [crayon-5d335dc794d1b768054681/] Đảo các kí tự …

Read More »

Tính độ dài chuỗi

Yêu cầu: tính độ dài của chuỗi Thuật toán: đếm số kí tự đến khi gặp kí tự kết thúc (NULL) Hoặc các bạn có thể sử dụng hàm strlen Code: Kết quả: [crayon-5d335dc795a0f925395742/] Yêu cầu: tính độ dài của chuỗi Thuật toán: đếm số kí tự đến khi gặp …

Read More »

Tính định thức ma trận

Yêu cầu: Tính định thức của ma trận NxN Giải thuật: Định thức của ma trận vuông được tính theo công thức sau: Định thức cấp 2: Định thức cấp 3: … Việc tính Định thức cấp N dựa vào việc tính định thức cấp (N-1). Định thức cấp (N-1) dựa vào …

Read More »

Nhân 2 ma trận

Yêu cầu: Viết chương trình nhân 2 ma trận: – Nhập kích thước và dữ liệu cho 2 ma trận – Nhân 2 ma trận và lưu kết quả vào ma trận trung gian – Hiển thị kết quả lên màn hình Giải thuật: A[M][N], B[N][P], C[M][P] Điều kiện thực …

Read More »

Cộng 2 ma trận

Yêu cầu: Viết chương trình cộng 2 ma trận: – Nhập 2 ma trận – Cộng 2 ma trận và lưu kết quả vào ma trận kết quả – Hiển thị ra màn hình Thuật toán: Cộng các phần tử tương ứng của 2 ma trận với nhau: C[i][j] = …

Read More »

Kiểm tra tính đối xứng của mảng

Yêu cầu: Cho mảng A có n phần tử. Hãy cho biết mảng này có đối xứng hay không? Thuật toán: – Kiểm tra điều kiện A[i] = A[n-i] Code: Kết quả: [crayon-5d335dc796fe4961221906/] Yêu cầu: Cho mảng A có n phần tử. Hãy cho biết mảng này có đối xứng …

Read More »

Đảo ngược dãy số

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào dãy số a gồm n số nguyên ( n <= 100 ). • Hãy đảo ngược dãy đó. Ví dụ: Nhập a: 3 4 5 2 0 4 1 Dãy sau khi đảo: 1 4 0 2 5 4 3 • (*)Hãy kiểm tra …

Read More »

Chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần

Yêu cầu: Cho dãy a gồm n số nguyên có thứ tự tăng dần. Nhập vào một phần tử nguyên X, viết hàm chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần(không sắp xếp). Thuật toán: Code: Kết quả: [crayon-5d335dc79799d686175197/] Yêu cầu: Cho dãy a gồm …

Read More »

Xóa các phần tử trùng với X trong mảng 1 chiều

Yêu cầu: Viết hàm tìm và xóa tất cả các phần tử trùng với x trong mảng một chiều các số nguyên, nếu không tồn tại phần tử x trong mảng thì trả về -1. Thuật toán: Code: Kết quả: [crayon-5d335dc798279686764109/] Yêu cầu: Viết hàm tìm và xóa tất cả …

Read More »