Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tách các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Tách các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Yêu cầu:

– Viết chương trình nhập vào số nguyên 3 chữ số (từ 100 – 999), sau đó in ra các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Phân tích:

– Nhập vào số nguyên (100 <= x <= 999).

– số hàng trăm = x / 100, số hàng chục = (x%100)/10, số hàng đơn vị = (x%100)%10

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào số nguyên 3 chữ số (từ 100 – 999), sau đó in ra các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Phân tích: – Nhập vào số nguyên (100 <= x <= 999). – số hàng trăm = x / 100, số hàng chục = (x%100)/10, số hàng đơn vị = (x%100)%10 Code: [crayon-5f97b652e4246271832212/] Kết quả: [crayon-5f97b652e4253484765225/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *