Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tách các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Tách các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Yêu cầu:

– Viết chương trình nhập vào số nguyên 3 chữ số (từ 100 – 999), sau đó in ra các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Phân tích:

– Nhập vào số nguyên (100 <= x <= 999).

– số hàng trăm = x / 100, số hàng chục = (x%100)/10, số hàng đơn vị = (x%100)%10

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào số nguyên 3 chữ số (từ 100 – 999), sau đó in ra các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Phân tích: – Nhập vào số nguyên (100 <= x <= 999). – số hàng trăm = x / 100, số hàng chục = (x%100)/10, số hàng đơn vị = (x%100)%10 Code: [crayon-5c90c73dd53e7671630878/] Kết quả: [crayon-5c90c73dd53f2083372070/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *