Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / Java / Sử dụng các từ khóa super, this, static trong OOP

Sử dụng các từ khóa super, this, static trong OOP

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ khóa phổ biến như super, this, static trong OOP cũng như các sử dụng chúng như thế nào?

Từ khóa super

– Được dùng trong hàm dựng hoặc trong hàm thực thể để chỉ đến đối tượng cha của đối tượng hiện hành

– Được dùng như một thể hiện của lớp cha trong khai báo của lớp con

Ví dụ

Từ khóa this

– Được dùng trong hàm dựng hoặc trong hàm thực thể để chỉ đến đối tượng hiện hành

– Được dùng để truy xuất đến các biến thành viên mà bị các biến cục bộ che khuât vì khai báo trùng tên

Ví dụ

Từ khóa static

– Biến static

+ Được khai báo sử dụng từ khóa static

+ Khi giá trị của biến thay đổi, tất cả các đối tượng của lớp sẽ được cập nhật để nhìn thấy giá trị mới của biến

+ Có thể được quản lý mà không cần phải tạo ra thực thể của lớp

+ Được truy xuất tới thông qua tên lớp

Ví dụ

– Hàm static

+ Cũng được xem là phương thức của lớp, nhưng không tham chiếu tới bất kỳ thực thể nào của lớp, thường dùng để truy xuất tới các biến thành viên và hàm thành viên

+ Từ khóa this không được dùng trong hàm static

+ Có thể được truy xuất bằng cách sử dụng tên lớp và tên thực thể

Lời kết : Những từ khóa super, this, static trong OOP là rất quan trọng cho việc học lên cao sau này, đây là những từ khóa phổ biến nhất vì vậy bạn cần nắm rõ ý nghĩa cũng như cách sử dụng của nó trong class cũng như object.

Chúc bạn thành công!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ khóa phổ biến như super, this, static trong OOP cũng như các sử dụng chúng như thế nào? Từ khóa super – Được dùng trong hàm dựng hoặc trong hàm thực thể để chỉ đến đối tượng cha của đối tượng hiện hành – Được dùng như một thể hiện của lớp cha trong khai báo của lớp con Ví dụ [crayon-5f92904e610d9839823485/] Từ khóa this – Được dùng trong hàm dựng hoặc trong hàm thực thể để chỉ đến đối tượng hiện hành – Được dùng để truy xuất đến các…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Interface trong lập trình hướng đối tượng Java

Ở bài trước chúng ta đã biết được cách sử dụng tính trừu tượng là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *