Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Quản lý sinh viên bằng struct

Quản lý sinh viên bằng struct

Yêu cầu:

Quản lý sinh viên với thông tin của mỗi sinh viên như sau:
– Tên
– Lớp
– Điểm Toán
– Điểm Lý
– Điểm Hóa
Chương trình có thêm các chức năng sau:
– Tìm kiếm thông tin sinh viên
– Chỉnh sửa thông tin sinh viên

Code:
/************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct
{
char name[30];
char classroom[10];
float mMath; // diem toan
float mPhysical; // diem ly
float mChemistry;// diem hoa

}*PSTUDENT, STUDENT;

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void PrintInfo(STUDENT student);
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total);

void main()
{
PSTUDENT pStudent;
int totalStudent;
int sel;
char c;
printf("\nBan can quan ly bao nhieu sinh vien: ");
scanf("%d", &totalStudent);
// cap phat vung nho de luu thong tin cac sinh vien
pStudent = (PSTUDENT)malloc(totalStudent*sizeof(STUDENT));
if(pStudent == NULL)
{
printf("\nLoi cap phat bo nho");
return;
}
memset(pStudent, NULL, totalStudent*sizeof(STUDENT));
// Nhap thong tin sinh vien
ImportInfo(pStudent, totalStudent);

do
{
printf("\n1. Tim kiem thong tin sinh vien");
printf("\n2. Chinh sua thong tin sinh vien");
printf("\nBan lua chon: ");
scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 1:
//Tim kiem sinh vien
SearchInfo(pStudent, totalStudent);
break;
case 2:
//Chinh sua thong tin sinh vien
EditInfo(pStudent, totalStudent);
break;
}
printf("\nBan co muon tiep tuc khong:(y/n)?");
fflush(stdin);
c = getchar();
}
while(c == 'y'|| c == 'Y');
getch();
}

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
int i;
printf("\n==================Nhap thong tin sinh vien====================\n");
for(i = 0; i < total; i++)
{
printf("\nSinh vien [%d]\n", i+1);
printf("\nTen sinh vien : ");
fflush(stdin);
gets(pStudent[i].name);
printf("\nLop hoc: ");
//fflush(stdin);
gets(pStudent[i].classroom);
printf("\nDiem toan: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
printf("\nDiem ly: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
printf("\nDiem hoa: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
printf("\n========================================================");
}
}

// Ham tim kiem thong tin sv
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
int sel;
int i;
float totalMark;
char name[30];
char classroom[10];
printf("\n==================Tim kiem thong tin sinh vien===============");
printf("\n1. Tim kiem thong tin theo ten sv");
printf("\n2. Tim kiem thong tin theo lop\n");
scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 1:
printf("\nNhap ten sinh vien: ");
fflush(stdin);
gets(name);
for(i = 0; i < total; i++)
{
if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
{
//in ra thong tin sinh vien
PrintInfo(pStudent[i]);
}
}
break;
case 2:
printf("\nNhap ten lop: ");
fflush(stdin);
gets(classroom);
for(i = 0; i < total; i++)
{
if(strcmp(classroom, pStudent[i].classroom) == 0)
{
//in ra thong tin sinh vien
PrintInfo(pStudent[i]);
}
}
break;
}
}

// Ham sua thong tin sv
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
int i;
char name[30];
printf("\n===============Chinh sua thong tin sinh vien================");
printf("\nNhap ten sinh vien: ");
fflush(stdin);
gets(name);

for(i = 0; i < total; i++)
{
if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
{
printf("\nChinh sua thong tin cua sv: %s", pStudent[i].name);
printf("\nLop hoc: ");
fflush(stdin);
gets(pStudent[i].classroom);
printf("\nDiem toan: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
printf("\nDiem ly: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
printf("\nDiem hoa: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
}
}
}
// Ham hien thi thong tin sv
void PrintInfo(STUDENT student)
{
printf("\nHo ten\t\t\t\t| Lop\t\t| Toan\t| Ly\t| Hoa\t|");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
printf("\n%-30s\t| %s\t| %0.1f\t| %0.1f\t| %0.1f\t|",
student.name, student.classroom, student.mMath, student.mChemistry, student.mChemistry);
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
}

 

Yêu cầu: Quản lý sinh viên với thông tin của mỗi sinh viên như sau: – Tên – Lớp – Điểm Toán – Điểm Lý – Điểm Hóa Chương trình có thêm các chức năng sau: – Tìm kiếm thông tin sinh viên – Chỉnh sửa thông tin sinh viên Code:  

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *