Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming (page 5)

Programming

Programming

Xây dựng lớp stack cho số nguyên

Yêu cầu: xây dựng lớp Stack mô tả hoạt động của ngăn xếp cho số nguyên. Code: Kết quả: [crayon-5d07aefa84fc3280364155/] Yêu cầu: xây dựng lớp Stack mô tả hoạt động của ngăn xếp cho số nguyên. Code: Kết quả: [crayon-5d07aefa84fc3280364155/] Xây dựng lớp stack cho số nguyên Xây dựng lớp stack cho …

Read More »

Xây dựng lớp đối tượng sách trong thư viện

Một lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính – Tên sách – Tổng số quyển sách – Số quyển sách đã cho mượn Xây dựng lớp đối tượng trên với các phương thức sau: – Phương thức nhập dữ liệu cho đối …

Read More »