/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming (page 4)

Programming

Programming

Xây dựng lớp đối tượng sách trong thư viện

Một lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính – Tên sách – Tổng số quyển sách – Số quyển sách đã cho mượn Xây dựng lớp đối tượng trên với các phương thức sau: – Phương thức nhập dữ liệu cho đối …

Read More »

Tính tổng các phần tử trong mảng và ghi ra file

Dữ liệu vào : tập tin văn bản ARRAY.INP gồm hai dòng: – Dòng 1 chứa số nguyên n ( n < = 10 ) – Dòng 2 chứa n số nguyên ARRAY.INP file [crayon-5bf17dcb195a5649264567/] Code: Kết quả: [crayon-5bf17dcb195ae041276637/] Dữ liệu vào : tập tin văn bản ARRAY.INP gồm hai …

Read More »