Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming (page 2)

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d335e967f874737242861/] C# [crayon-5d335e967f87f008222684/] Usage [crayon-5d335e967f885243283870/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5d335e967f888733521414/] C# [crayon-5d335e967f88b116362814/] Usage [crayon-5d335e967f890618657640/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d335e967f874737242861/] …

Read More »