Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming (page 10)

Programming

Programming

In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20 Thuật toán: – Dùng vòng lặp for hoặc while để nhập và duyệt mảng Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5a153003037872/] Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ …

Read More »

In ra các phần tử có giá trị lẻ của mảng

Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra các giá trị lẻ trong mảng. Thuật toán: Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5ad96386904746/] Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra các giá trị lẻ trong mảng. Thuật toán: Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5ad96386904746/] In ra các phần …

Read More »

In ra phần tử âm của mảng

Yêu cầu: Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng. Thuật toán: – Dùng vòng lặp for hoặc while để duyệt mảng. Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5b24d259830894/] Yêu cầu: Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm …

Read More »

Kiểm tra số đối xứng hay không?

Yêu cầu: Số đối xứng hay còn gọi là “palindrome”. Ví dụ: 123321 là số đối xứng, 12012 không phải số đối xứng. Thuật toán: Đảo các chữ số của số đầu vào. Nếu giá trị của số trước và sau khi đảo bằng nhau thì đó là số đối …

Read More »

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Yêu cầu: Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn giá trị N nhập từ bàn phím. Thuật toán: – Viết hàm kiểm tra số nguyên tố – Dùng vòng lặp để in ra các số nguyên tố Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5bc00548604806/] Yêu cầu: Viết …

Read More »

Đảo ngược các chữ số trong 1 số

Yêu cầu: – Nhập vào 1 số nguyên – Đảo ngược các chữ số trong số nguyên đó. Thuật toán: – Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số ra. Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5c137448291951/] Yêu cầu: – Nhập vào 1 số nguyên …

Read More »

Kiểm tra năm nhuận

Yêu cầu: Viết hàm kiểm tra năm nhuận. Thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5caef068056932/] Yêu cầu: Viết hàm kiểm tra năm nhuận. Thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho …

Read More »

Tính diện tích, chu vi tam giác, đường tròn, hcn

Yêu cầu: Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, chữ nhật, tròn. Thuật toán: [crayon-5c99961c5cfe0424755186/] Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5cfe9595236306/] Yêu cầu: Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, chữ nhật, tròn. Thuật toán: [crayon-5c99961c5cfe0424755186/] Code: Kết quả: [crayon-5c99961c5cfe9595236306/] Tính diện tích, chu vi tam …

Read More »

Đổi từ hệ thập phân sang nhị phân

Yêu cầu: Convert số từ hệ thập phân sang nhị phân. Ví dụ: 15 (hệ thập phân) = 1111 (hệ nhị phân) Thuật toán: Lấy số hệ thập phân chia cho 2 để tìm phần dư. Phép toán này được thực hiện liên tục tới khi nào phép chia bằng …

Read More »