/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming (page 10)

Programming

Programming

In ra phần tử âm của mảng

Yêu cầu: Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng. Thuật toán: – Dùng vòng lặp for hoặc while để duyệt mảng. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e1373777467388218/] Yêu cầu: Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm …

Read More »

Kiểm tra số đối xứng hay không?

Yêu cầu: Số đối xứng hay còn gọi là “palindrome”. Ví dụ: 123321 là số đối xứng, 12012 không phải số đối xứng. Thuật toán: Đảo các chữ số của số đầu vào. Nếu giá trị của số trước và sau khi đảo bằng nhau thì đó là số đối …

Read More »

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Yêu cầu: Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn giá trị N nhập từ bàn phím. Thuật toán: – Viết hàm kiểm tra số nguyên tố – Dùng vòng lặp để in ra các số nguyên tố Code: Kết quả: [crayon-5bf17e1374c80303276404/] Yêu cầu: Viết …

Read More »

Đảo ngược các chữ số trong 1 số

Yêu cầu: – Nhập vào 1 số nguyên – Đảo ngược các chữ số trong số nguyên đó. Thuật toán: – Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số ra. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e137533c756155494/] Yêu cầu: – Nhập vào 1 số nguyên …

Read More »

Kiểm tra năm nhuận

Yêu cầu: Viết hàm kiểm tra năm nhuận. Thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e1375ead362247406/] Yêu cầu: Viết hàm kiểm tra năm nhuận. Thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho …

Read More »

Tính diện tích, chu vi tam giác, đường tròn, hcn

Yêu cầu: Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, chữ nhật, tròn. Thuật toán: [crayon-5bf17e137647a538179825/] Code: Kết quả: [crayon-5bf17e1376484902883711/] Yêu cầu: Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, chữ nhật, tròn. Thuật toán: [crayon-5bf17e137647a538179825/] Code: Kết quả: [crayon-5bf17e1376484902883711/] Tính diện tích, chu vi tam …

Read More »

Đổi từ hệ thập phân sang nhị phân

Yêu cầu: Convert số từ hệ thập phân sang nhị phân. Ví dụ: 15 (hệ thập phân) = 1111 (hệ nhị phân) Thuật toán: Lấy số hệ thập phân chia cho 2 để tìm phần dư. Phép toán này được thực hiện liên tục tới khi nào phép chia bằng …

Read More »

Đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân

Yêu cầu: Chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Giải thuật: – Để chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Chúng ta dùng công thức sau: [crayon-5bf17e1377637249263462/] Code: Kết quả: [crayon-5bf17e1377640610249543/] Yêu cầu: Chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Giải thuật: – Để chuyển từ số …

Read More »

Tính giai thừa cách

Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! = 2.4.6…n nếu chẵn. Thuật toán: – Dùng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e1377dd9840329210/] Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! …

Read More »