Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming (page 10)

Programming

Programming

Nối 2 mảng số nguyên

Yêu cầu: – Cho 2 mảng số nguyên a và b kích thước lần lượt là n và m. Viết chương trình nối 2 mảng trên thành mảng c theo nguyên tắc chẵn ở đầu mảng và lẻ ở cuối mảng. Ví dụ: Mảng a: 3 2 7 5 9 Mảng b: …

Read More »

Tách 1 mảng thành 2 mảng chẵn và lẻ

Yêu cầu: –  Viết chương trình tách 1 mảng các số nguyên thành 2 mảng B và C, sao cho mảng B chứa toàn số lẻ và mảng C chứa toàn số chẵn. Ví dụ: Mảng ban đầu: 1 3 8 2 7 5 9 0 10 Mảng a: 1 3 …

Read More »

Chèn X vào vị trí đầu của mảng 1 chiều

Yêu cầu: – Chèn phần tử X vào vị trí đầu của mảng 1 chiều. Thuật toán: – Để chèn phần tử vào mảng, chúng ta thực hiện phép dồn: A[i+1] = A[i]. Phép dồn phần tử được thực hiện đến vị trí k cần chèn giá trị mới. Gán A[k] …

Read More »

In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20 Thuật toán: – Dùng vòng lặp for hoặc while để nhập và duyệt mảng Code: Kết quả: [crayon-5d335e706ffe3079997071/] Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ …

Read More »