Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b74e1ed86000058011032/] C# [crayon-5b74e1ed86019767240417/] Usage [crayon-5b74e1ed86024893038233/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5b74e1ed8602d845062118/] C# [crayon-5b74e1ed86034446170635/] Usage [crayon-5b74e1ed8603f747873969/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b74e1ed86000058011032/] …

Read More »