Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bc61630520a3094865989/] C# [crayon-5bc61630520ad515438377/] Usage [crayon-5bc61630520b4839843286/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5bc61630520b8569568843/] C# [crayon-5bc61630520bc908337124/] Usage [crayon-5bc61630520c1433641875/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bc61630520a3094865989/] …

Read More »