Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5ce3f94f21131925665859/] C# [crayon-5ce3f94f2113b309350949/] Usage [crayon-5ce3f94f21141238666745/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5ce3f94f21145890707434/] C# [crayon-5ce3f94f21149486588809/] Usage [crayon-5ce3f94f2114f429271467/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5ce3f94f21131925665859/] …

Read More »