Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c90c85d58abb939076562/] C# [crayon-5c90c85d58ac5047405779/] Usage [crayon-5c90c85d58acc613825709/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c90c85d58ad0278918618/] C# [crayon-5c90c85d58ad5362580552/] Usage [crayon-5c90c85d58ada340193387/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c90c85d58abb939076562/] …

Read More »