Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b2f4965cb535829007562/] C# [crayon-5b2f4965cb541577318328/] Usage [crayon-5b2f4965cb54b302096165/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5b2f4965cb551335772100/] C# [crayon-5b2f4965cb557151112615/] Usage [crayon-5b2f4965cb560545698306/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b2f4965cb535829007562/] …

Read More »