Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b0ab65347ac9283940254/] C# [crayon-5b0ab65347adb439497204/] Usage [crayon-5b0ab65347ae5417013121/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5b0ab65347aec004143467/] C# [crayon-5b0ab65347af3682588714/] Usage [crayon-5b0ab65347afc574510505/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b0ab65347ac9283940254/] …

Read More »