Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c686dd75bb93063055549/] C# [crayon-5c686dd75bb9d754414174/] Usage [crayon-5c686dd75bba3975393390/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c686dd75bba7562248494/] C# [crayon-5c686dd75bbab531646848/] Usage [crayon-5c686dd75bbb0645644675/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c686dd75bb93063055549/] …

Read More »