Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming

Programming

Programming

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c15ef8b86d0b065661845/] C# [crayon-5c15ef8b86d15964975261/] Usage [crayon-5c15ef8b86d1c823754240/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c15ef8b86d21728716883/] C# [crayon-5c15ef8b86d25421000550/] Usage [crayon-5c15ef8b86d2a582087465/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c15ef8b86d0b065661845/] …

Read More »