Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Image and Video Processing / Phép biến đổi hình học

Phép biến đổi hình học

<Program.exe> <Command> <Interpolate> <InputPath> <CmdArguments>

1 Cài đặt lớp AffineTransform

2 Cài đặt lớp nội suy láng giềng gần nhất

3 Cài đặt lớp nội suy song tuyến tính

4 Cài đặt hàm Transform trong lớp GeometricTransformer

5 Phóng to, thu nhỏ ảnh –zoom Hệ số zoom

6 Thay đổi kích thước ảnh –resize Kích cỡ mới

7 Xoay ảnh quanh tâm (bảo toàn nội dung ảnh) –rotate Góc xoay

8 Xoay ảnh quanh tâm (không bảo toàn nội dung ảnh) –rotateN Góc xoay

9 Đối xứng ảnh qua trục đứng (Oy) hay trục ngang (Ox) –flip Oy hay Ox

Source code (C++)

<Program.exe> <Command> <Interpolate> <InputPath> <CmdArguments> 1 Cài đặt lớp AffineTransform 2 Cài đặt lớp nội suy láng giềng gần nhất 3 Cài đặt lớp nội suy song tuyến tính 4 Cài đặt hàm Transform trong lớp GeometricTransformer 5 Phóng to, thu nhỏ ảnh --zoom Hệ số zoom 6 Thay đổi kích thước ảnh --resize Kích cỡ mới 7 Xoay ảnh quanh tâm (bảo toàn nội dung ảnh) --rotate Góc xoay 8 Xoay ảnh quanh tâm (không bảo toàn nội dung ảnh) --rotateN Góc xoay 9 Đối xứng ảnh qua trục đứng (Oy) hay trục ngang (Ox) --flip Oy hay Ox…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

6 comments

 1. dạ làm sao để xem code ạ

 2. Nguyễn Anh Nam

  Cho em hỏi công thức nội suy láng giềng gần nhất với được ko ạ?

  • Chào bạn, phương pháp nội suy láng giềng gần nhất đơn giản là điểm ảnh mới sẽ lấy giá trị của điểm ảnh gốc gần nó nhất và không xem xét các giá trị khác ở tất cả các điểm lân cận.

   – B1: Đầu tiên ta cần tìm vị trí của mỗi pixel ảnh gốc
   – B2: Tìm vị trí của mỗi pixel ảnh mới trong ảnh gốc
   – B3: So sánh các tọa độ được tính toán ở trên của mỗi pixel ảnh mới với pixel ảnh gốc để tìm ra pixel gần nhất

   (Mỗi pixel được thể hiện bởi 1 giá trị trung tâm, với 2 giá trị length và width. Trong OpenCV bắt đầu từ 0, Matlab là từ 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *