Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Tính sinx

Yêu cầu: Lập chương trình tính sin(x) với độ chính xác 0.0001 theo công thức: sin(x) = x – x^3/3! + x^5/5! – …+(-1)^n.x^(2n+1)/(2n+1)! Thuật toán: Code: [crayon-5b2f4a519a919999135799/] Kết quả: [crayon-5b2f4a519a92d289809420/] Yêu cầu: Lập chương trình tính sin(x) với độ chính xác 0.0001 theo công thức: sin(x) = x – …

Read More »