Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Tiền xử lý dữ liệu – Preprocessing

Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-5f97bc150d8ea125074642/] [crayon-5f97bc150d8fa608451119/]   Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-5f97bc150d8ea125074642/] …

Read More »