Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Tiền xử lý dữ liệu – Preprocessing

Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-5f37b2dc2f77f427331097/] [crayon-5f37b2dc2f78e779633314/]   Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-5f37b2dc2f77f427331097/] …

Read More »