Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Truy vấn dữ liệu kiểu Float trong MySQL – Nhật ký lập trình [Chapter 8]

Vừa qua, Ngô Tôn có gặp một trường hợp xảy ra khi thực hiện 1 câu truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL khi thiết kế website với PHP với cột có kiểu Float. Cụ thể, khi mình thực hiện đoạn lệnh sau đây thì gặp lỗi. [crayon-5cbe78839ec64128833242/] Rõ ràng câu lệnh SELECT …

Read More »

Hàm làm tròn số ROUND, FLOOR, CEIL – Nhật ký lập trình [Chapter 7]

Trong PHP có 3 hàm cơ bản thường được dùng để làm tròn số là ROUND(), FLOOR(), CEIL() . Ngô Tôn xin được giới thiệu tới các bạn trong bài viết này. 1. Hàm ROUND(): Dùng để làm tròn với theo tùy chọn số chữ số sau dấu thập phân [crayon-5cbe7883a7fda435317188/] 2. Hàm …

Read More »