Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Tiền xử lý dữ liệu – Preprocessing

Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-5e89e6af2dc7f538358880/] [crayon-5e89e6af2dc8d236241237/]   Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-5e89e6af2dc7f538358880/] …

Read More »