Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5cbe79a51f541234273146/] C# [crayon-5cbe79a51f54a421920901/] Usage [crayon-5cbe79a51f550959011338/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5cbe79a51f555075857486/] C# [crayon-5cbe79a51f559349853105/] Usage [crayon-5cbe79a51f55f914576032/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5cbe79a51f541234273146/] …

Read More »