Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c686fab9c1a4692515631/] C# [crayon-5c686fab9c1ae372394376/] Usage [crayon-5c686fab9c1b4687680276/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c686fab9c1b8610850186/] C# [crayon-5c686fab9c1bc337543383/] Usage [crayon-5c686fab9c1c1551440688/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c686fab9c1a4692515631/] …

Read More »