Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c15f083bcd64516955753/] C# [crayon-5c15f083bcd6d098202938/] Usage [crayon-5c15f083bcd74905148601/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5c15f083bcd8b252377261/] C# [crayon-5c15f083bcd8f235305519/] Usage [crayon-5c15f083bcd95082173830/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5c15f083bcd64516955753/] …

Read More »