Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Khóa học Machine Learning online trên Coursera – Tuần 5: Neural Network: Learning

1_FGGge_GilZ_KJYaoryaxkA

Khóa học Machine Learning online trên Coursera miễn phí – Andrew NG I. Hàm Cost Function, hay tính khoảng cách giữa đầu ra dự đoán (giá trị tại lớp Output) với đầu ra thực tế. Có sử dụng Regularization để tránh Overfitting. Và nhớ là giá trị Cost Function là một số thực cho mỗi …

Read More »