Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Khóa học Machine Learning online trên Coursera – Tuần 3 : Logistic Regression

1_FGGge_GilZ_KJYaoryaxkA

Khóa học Machine Learning online trên Coursera miễn phí – Andrew NG I. Trong Machine Learning có 2 lớp bài toán người ta hay gặp là Classification và Regression. Regression giống như ví dụ ở trên, đoán giá trị là một tập số liên tục. Thường là thuộc tập số thực. Classification hay …

Read More »

Khóa học Machine Learning online trên Coursera – Tuần 2: Linear Regression With Multiple Variables

1_FGGge_GilZ_KJYaoryaxkA

Khóa học Machine Learning online trên Coursera miễn phí – Andrew NG I. Nói về Linear Regression with Multiple Variables với các khái niệm tương ứng với One Variable ở tuần 1. Không nên tưởng tượng đến đồ thị. II. Tiếp theo, nhắc đến 2 khái niệm quan trọng là feature scaling và mean …

Read More »