Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

Yêu cầu:

Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20

Thuật toán:

– Dùng vòng lặp for hoặc while để nhập và duyệt mảng

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

void main()
{
int arr[LEN_MAX];
int n;
int i;
do
{
printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n > LEN_MAX);

for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nA[%d] = ", i);
scanf("%d", &arr[i]);
}

// in cac ptu chan ra man hinh
printf("\nPhan tu le cua mang A:");
for (i = 0; i < n;i++)
if (arr[i] % 2 == 0 && arr[i] < 20)
printf("\nA[%d] = %d", i, arr[i]);
getch();
}

Kết quả:

Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20 Thuật toán: – Dùng vòng lặp for hoặc while để nhập và duyệt mảng Code: Kết quả: [crayon-5c90c6e054e02794061895/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *