Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Yêu cầu:

Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn giá trị N nhập từ bàn phím.

Thuật toán:

– Viết hàm kiểm tra số nguyên tố

– Dùng vòng lặp để in ra các số nguyên tố

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int so_nguyen_to(int N);
void main()
{
int N, i;

do
{
printf("\n Nhap vao so N = ");
scanf("%d", &N);
}
while(N <= 0);
printf("\n Cac so nguyen to nho hon %d :", N);
for(i = 1; i <= N; i++)
{
if(so_nguyen_to(i))
printf(" %d ", i);
}
getch();
}

// Ham kiem tra so nguyen to
int so_nguyen_to(int N)
{
int i;
if(N == 1)
return 1;
else
{
for( i = 2; i < N; i++)
{
if(N % i == 0)
return 0;
}
return 1;
}
}

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn giá trị N nhập từ bàn phím. Thuật toán: – Viết hàm kiểm tra số nguyên tố – Dùng vòng lặp để in ra các số nguyên tố Code: Kết quả: [crayon-5cbe7972b56cd264858173/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *