Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Kiểm tra sự tồn tại của 1 tam giác

Kiểm tra sự tồn tại của 1 tam giác

Yêu cầu:

– Ba số dương a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác nếu tổng của 2 số bất kỳ lớn hơn số còn lại. Nhập 3 số a, b, c và kiểm tra xem chúng có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không.

Phân tích:

– Nhập 3 số nguyên dương

– Điều kiện để 1 tam giác tồn tại là: tổng 2 cạnh bất kì luôn lớn hơn cạnh còn lại.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: – Ba số dương a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác nếu tổng của 2 số bất kỳ lớn hơn số còn lại. Nhập 3 số a, b, c và kiểm tra xem chúng có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không. Phân tích: – Nhập 3 số nguyên dương – Điều kiện để 1 tam giác tồn tại là: tổng 2 cạnh bất kì luôn lớn hơn cạnh còn lại. Code: [crayon-6109892e2a176631462981/] Kết quả: [crayon-6109892e2a183073629611/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *