Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Kiểm tra sự tồn tại của 1 tam giác

Kiểm tra sự tồn tại của 1 tam giác

Yêu cầu:

– Ba số dương a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác nếu tổng của 2 số bất kỳ lớn hơn số còn lại. Nhập 3 số a, b, c và kiểm tra xem chúng có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không.

Phân tích:

– Nhập 3 số nguyên dương

– Điều kiện để 1 tam giác tồn tại là: tổng 2 cạnh bất kì luôn lớn hơn cạnh còn lại.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: – Ba số dương a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác nếu tổng của 2 số bất kỳ lớn hơn số còn lại. Nhập 3 số a, b, c và kiểm tra xem chúng có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không. Phân tích: – Nhập 3 số nguyên dương – Điều kiện để 1 tam giác tồn tại là: tổng 2 cạnh bất kì luôn lớn hơn cạnh còn lại. Code: [crayon-5c90c8a817b3f473426822/] Kết quả: [crayon-5c90c8a817b4b018641333/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *