Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Kiểm tra số đối xứng hay không?

Kiểm tra số đối xứng hay không?

Yêu cầu:

Số đối xứng hay còn gọi là “palindrome”. Ví dụ: 123321 là số đối xứng, 12012 không phải số đối xứng.

Thuật toán:

Đảo các chữ số của số đầu vào. Nếu giá trị của số trước và sau khi đảo bằng nhau thì đó là số đối xứng.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
 
void main()
{
 int n, reverse = 0, rem, temp;
 printf("Nhap vao so nguyen: ");
 scanf("%d", &n);
 temp = n;
 while(temp != 0)
 {
 rem = temp % 10;
 reverse = reverse*10 + rem;
 temp /= 10;
 } 
 if(reverse == n) 
 printf("%d la so doi xung", n);
 else
 printf("%d khong doi xung", n);
 getch();
}

Kết quả:
 

Yêu cầu: Số đối xứng hay còn gọi là “palindrome”. Ví dụ: 123321 là số đối xứng, 12012 không phải số đối xứng. Thuật toán: Đảo các chữ số của số đầu vào. Nếu giá trị của số trước và sau khi đảo bằng nhau thì đó là số đối xứng. Code: Kết quả:   [crayon-5d07aee949358421456497/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *