Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Hiển thị tam giác pascal

Hiển thị tam giác pascal

Yêu cầu:

Viết chương trình in ra tam giác Pascal
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
…..

Thuật toán:

Chúng ta nhận thấy quy luật như sau:

Hàng 1: 1 số

Hàng 2: 2 số

Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng 1. Số hạng ở giữa bằng tổng 2 số hạng hàng trên cộng lại.

– Hàng 3: 2 = 1 + 1

– Hàng 4: 3 = 1 + 2, 3 = 2 + 1.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình in ra tam giác Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ….. Thuật toán: Chúng ta nhận thấy quy luật như sau: Hàng 1: 1 số Hàng 2: 2 số … Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng 1. Số hạng ở giữa bằng tổng 2 số hạng hàng trên cộng lại. – Hàng 3: 2 = 1 + 1 – Hàng 4: 3 = 1 + 2, 3 = 2 + 1. … Code: [crayon-5c90c711bb89b536189519/] Kết quả: [crayon-5c90c711bb8a7286580348/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *