Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Hiển thị tam giác pascal

Hiển thị tam giác pascal

Yêu cầu:

Viết chương trình in ra tam giác Pascal
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
…..

Thuật toán:

Chúng ta nhận thấy quy luật như sau:

Hàng 1: 1 số

Hàng 2: 2 số

Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng 1. Số hạng ở giữa bằng tổng 2 số hạng hàng trên cộng lại.

– Hàng 3: 2 = 1 + 1

– Hàng 4: 3 = 1 + 2, 3 = 2 + 1.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình in ra tam giác Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ….. Thuật toán: Chúng ta nhận thấy quy luật như sau: Hàng 1: 1 số Hàng 2: 2 số … Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng 1. Số hạng ở giữa bằng tổng 2 số hạng hàng trên cộng lại. – Hàng 3: 2 = 1 + 1 – Hàng 4: 3 = 1 + 2, 3 = 2 + 1. … Code: [crayon-6106fdb6a5b74320738276/] Kết quả: [crayon-6106fdb6a5b82214440011/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

2 comments

  1. Thanh Thuận

    gt là cái j vậy a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *