Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Data Mining

Data Mining

Khai thác dữ liệu & ứng dụng

Gom cụm dữ liệu – Clustering

Hỗ trợ giai đoạn tiền xử lý dữ liệu (data preprocessing) ‡ Mô tả sự phân bố dữ liệu/đối tượng (data distribution) ‡ Nhận dạng mẫu (pattern recognition) ‡ Phân tích dữ liệu không gian (spatial data analysis) ‡ Xử lý ảnh (image processing) ‡ Phân mảnh thị trường (market …

Read More »

Phân lớp dữ liệu – Classification

Kĩ thuật phân lớp được tiến hành bao gồm 2 bước : Xây dựng mô hình và sử dụng mô hình . Xây dựng mô hình : là mô tả một tập những lớp được định nghĩa trước trong đó : mỗi bộ hoặc mẫu được gán thuộc về một …

Read More »

Tiền xử lý dữ liệu – Preprocessing

Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-610980e8426e7240617963/] [crayon-610980e842704023147590/]   Chuẩn hóa Min-Max Chuẩn hóa zScore Chia giỏ theo chiều rộng Chia giỏ theo theo chiều sâu Xử lý dữ liệu bị thiếu [crayon-610980e8426e7240617963/] …

Read More »