Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Hàm swap

Hàm swap

Yêu cầu:

–  Khai báo 2 biến được gán giá trị ban đầu.

– Viết hàm đổi chỗ giá trị của 2 biến cho nhau

Giải thuật:

– Ta viết hàm với tham số truyền vào là 2 biến được khai báo. Như các bạn đã biết, nếu truyền tham trị, sẽ không thể thay đổi giá trị của chúng được. Muốn thay đổi được giá trị của 2 biến truyền vào, chúng ta cần truyền tham biến (con trỏ + tham chiếu).

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void swap(int *a, int *b);

void main()
{
int a = 6, b = 10;
printf("\nTruoc khi doi cho: a = %d, b = %d", a, b);
swap(&a, &b);
printf("\nSau khi doi cho: a = %d, b = %d", a, b);
getch();
}

void swap(int *a, int *b)
{
int temp;
temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
}

Kết quả:

Yêu cầu: –  Khai báo 2 biến được gán giá trị ban đầu. – Viết hàm đổi chỗ giá trị của 2 biến cho nhau Giải thuật: – Ta viết hàm với tham số truyền vào là 2 biến được khai báo. Như các bạn đã biết, nếu truyền tham trị, sẽ không thể thay đổi giá trị của chúng được. Muốn thay đổi được giá trị của 2 biến truyền vào, chúng ta cần truyền tham biến (con trỏ + tham chiếu). Code: Kết quả: [crayon-5c90c8f43077d434929962/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *