Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Đổi kí tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa

Đổi kí tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa

Yêu cầu: Viết chương trình đổi kí tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa

Thuật toán:

  • Tìm kí tự đầu tiên của một từ
  • Kiểm tra xem kí tự có phải kí tự in thường. Sau đó, thay thế bằng kí tự in hoa (c = c – 32)
Code:
/**************Replace lowcase to uppercase character**********/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void replowcase(char *str);

void main()
{
char str[] = " c programming at ngo ton blog ";
char c = '+';
printf("original string: '%s'\n", str);
replowcase(str);
printf("new string: '%s'\n", str);
getch();
}

/************************************************
Replace first character of each word into uppercase
*************************************************/
void replowcase(char *str)
{
int length = strlen(str);
int i;
bool isSpace = false;
for (i = 0; i < length; i++)
{
// the first character of string
if (i == 0 && str[i] != ' ' && str[i] != '\t')
{
if (str[i] <= 'z' && str[i] >= 'a')
{
str[i] = str[i] - 32;
}
}
if (str[i] == ' ' || str[i] == '\t')
{
isSpace = true;
}
else if (isSpace)
{
if (str[i] <= 'z' && str[i] >= 'a')
{
str[i] = str[i] - 32;
}
isSpace = false;
}
}
}

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình đổi kí tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa Thuật toán: Tìm kí tự đầu tiên của một từ Kiểm tra xem kí tự có phải kí tự in thường. Sau đó, thay thế bằng kí tự in hoa (c = c – 32) Code: Kết quả: [crayon-5c999694c4bec484816308/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *