Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Đổi từ hệ thập phân sang nhị phân

Đổi từ hệ thập phân sang nhị phân

Yêu cầu:

Convert số từ hệ thập phân sang nhị phân.

Ví dụ: 15 (hệ thập phân) = 1111 (hệ nhị phân)

Thuật toán:

Lấy số hệ thập phân chia cho 2 để tìm phần dư. Phép toán này được thực hiện liên tục tới khi nào phép chia bằng 0.

Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
unsigned long num, binary_val = 0, decimal_val, base = 1, rem;

printf("\nNhap so nguyen he thap phan: ");
scanf("%ld", &num); /* maximum five digits */
decimal_val = num;
while (num > 0)
{
rem = num % 2;
binary_val = binary_val + rem * base;
num = num / 2;
base = base * 10;
}
printf("So thap phan = %d \n", decimal_val);
printf("So nhi phan = %d \n", binary_val);
getch();
}

Kết quả:

Yêu cầu: Convert số từ hệ thập phân sang nhị phân. Ví dụ: 15 (hệ thập phân) = 1111 (hệ nhị phân) Thuật toán: Lấy số hệ thập phân chia cho 2 để tìm phần dư. Phép toán này được thực hiện liên tục tới khi nào phép chia bằng 0. Code: Kết quả: [crayon-5c90c8639e742749631753/]

User Rating: 4.65 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *