Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Đếm số từ trong 1 chuỗi

Đếm số từ trong 1 chuỗi

Yêu cầu: Đếm số từ trong 1 chuỗi bất kì nhập từ bàn phím

Giải thuật: Duyệt từng kí tự trong chuỗi. Nếu kí tự thứ i là khoảng trắng và kí tự thứ (i+1) là kí tự anphal thì tăng biến đếm lên 1.

Tuy nhiên, như vậy sẽ bỏ xót trường hợp kí tự đầu tiên của chuỗi ko phải kí tự space thì sẽ được tính là 1 từ.

Code:

/************************Count words of string******************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

#define MAX_LENGTH 100

int CountWord(char *string);

void main()
{
char str[MAX_LENGTH];
char c;
printf("\nNhap chuoi khong qua 100 ki tu: ");
fflush(stdin);
gets(str);
printf("\nChuoi '%s' co %d(tu)", str, CountWord(str));
getch();
}

// Ham dem so tu trong chuoi
int CountWord(char *str)
{
int count = 0;
int length = strlen(str);
int i;
bool isSpace = false;
for (i = 0; i < length; i++)
{
if (i == 0 && str[i] != ' ' && str[i] != '\t')
{
count++;
}
if (str[i] == ' ' || str[i] == '\t')
{
isSpace = true;
}
else if (isSpace)
{
count++;
isSpace = false;
}
}
return count;
}

Kết quả:

Yêu cầu: Đếm số từ trong 1 chuỗi bất kì nhập từ bàn phím Giải thuật: Duyệt từng kí tự trong chuỗi. Nếu kí tự thứ i là khoảng trắng và kí tự thứ (i+1) là kí tự anphal thì tăng biến đếm lên 1. Tuy nhiên, như vậy sẽ bỏ xót trường hợp kí tự đầu tiên của chuỗi ko phải kí tự space thì sẽ được tính là 1 từ. Code: Kết quả: [crayon-5c90c857be941965559347/]

User Rating: 4.6 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *