Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Cộng 2 ma trận

Cộng 2 ma trận

Yêu cầu:

Viết chương trình cộng 2 ma trận:
– Nhập 2 ma trận
– Cộng 2 ma trận và lưu kết quả vào ma trận kết quả
– Hiển thị ra màn hình

Thuật toán:

Cộng các phần tử tương ứng của 2 ma trận với nhau: C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]

Code:

/*********************Add 2 matrix*******************/

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"
#define N 100
#define M 100

void ImportData(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix);
void PrintMatrix(int** Matrix, int nRow, int nCol);
int** Add2Matrix(int A[][M], int B[][M], int nRow, int nCol);
void main()
{
int iRow, iCol;
int nRow, nCol;
int A[N][M];
int B[N][M];
int** C;

printf("\nNhap kich thuoc hang: ");
scanf("%d", &nRow);
printf("\nNhap kich thuoc cot: ");
scanf("%d", &nCol);
ImportData(A, nRow, nCol, "A");
ImportData(B, nRow, nCol, "B");
C = Add2Matrix(A, B, nRow, nCol);
PrintMatrix(C, nRow, nCol);

getch();
}

/*************************************************************
*Function : Add 2 matrix
*Parameter: 2 matrix, and the number of row and column
*Return : 2 dimension pointer points to memory which
* contains result
*************************************************************/
int** Add2Matrix(int A[][M], int B[][M], int nRow, int nCol)
{
int iRow, iCol;
int **C;
C = (int**)malloc(nRow * sizeof(int *));
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
{
C[iRow] = (int*)malloc(nCol * sizeof(int));
}
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
{
C[iRow][iCol] = A[iRow][iCol] + B[iRow][iCol];
}
return C;
}

/*************************************************************
//Function : Import data for matrix
//Parameter: matrix, and the number of row and column and
//name matrix
//Return : void
*************************************************************/
void ImportData(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
int iRow, iCol;
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
for(iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
{
printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
scanf("%d", &Matrix[iRow][iCol]);
}
}

/*************************************************************
*Function : display matrix on console screen
*Parameter: matrix, and the number of row and column
*Return : void
*************************************************************/
void PrintMatrix(int** Matrix, int nRow, int nCol)
{
int iRow, iCol;
printf("\nA = ");
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
{
printf("\n");
for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
{
printf("%5d", Matrix[iRow][iCol]);
}
}
}

Kết quả:

Nhận xét: Chương trình trên đây có một số nhược điểm như sau:

  • Việc khai báo mảng tĩnh gây lãng phí nếu không dùng hết hoặc thiếu bộ nhớ nếu kích thước mảng khai báo vượt quá 100×100
  • Tham số của hàm ImportData() và Add2Matrix() kiểu A[][M] (M = 100: kích thước cột của mảng 2 chiều và phải là hằng số). Do vậy, không thể sử dụng được 2 hàm này với đối số đầu vào là mảng 2 chiều kích thước cột khác 100
  • Hàm PrintMatrix() chỉ nhận tham số đầu vào là con trỏ 2 chiều int**. Do vậy, chúng ta không thể sử dụng hàm PrintMaxtrix() để hiển thị mảng A, B

Chương trình dưới đây sẽ khắc phục nhược điểm trên.

/*********************Add 2 matrix*******************/

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void ImportData(int** Arr, int nRow, int nCol, char name);
int** Add2Matrix(int** Arra, int** Arrb, int nRow, int nCol);
void PrintMatrix(int** Arr, int nRow, int nCol, char name);
void FreeMem(int **Buff, int n);

void main()
{
int iRow, iCol;
int nRow, nCol;
int **A, **B, **C;

printf("\nsize of row: ");
scanf("%d", &nRow);
printf("\nsize of column: ");
scanf("%d", &nCol);
if(nRow <= 0 || nCol <= 0)
return;

// Allocate memory for array A, B
A = (int**)malloc(nRow * sizeof(int *));
if (!A)
{
return;
}
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
{
A[iRow] = (int*)malloc(nCol * sizeof(int));
if (!A[iRow])
{
return;
}
}

B = (int**)malloc(nRow * sizeof(int *));
if (!B)
{
return;
}
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
{
B[iRow] = (int*)malloc(nCol * sizeof(int));
if (!B[iRow])
{
return;
}
}

// Import data
ImportData(A, nRow, nCol, 'A');
ImportData(B, nRow, nCol, 'B');

// Implement addition of 2 array
C = (int**)Add2Matrix(A, B, nRow, nCol);
PrintMatrix(A, nRow, nCol, 'A');
PrintMatrix(B, nRow, nCol, 'B');
PrintMatrix(C, nRow, nCol, 'C');

// Free allocated memory
FreeMem(A, nRow);
FreeMem(B, nRow);
FreeMem(C, nRow);

getch();
}

/*************************************************************
*Function : Add 2 matrix
*Parameter: 2 matrix, and the number of row and column
*Return : 2 dimension pointer points to memory which
* contains result
*************************************************************/
int** Add2Matrix(int** Arra, int** Arrb, int nRow, int nCol)
{
int iRow, iCol;
int **Arrc;
Arrc = (int**)malloc(nRow * sizeof(int *));
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
{
Arrc[iRow] = (int*)malloc(nCol * sizeof(int));
}
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
{
Arrc[iRow][iCol] = Arra[iRow][iCol] + Arrb[iRow][iCol];
}
return Arrc;
}

/*************************************************************
//Function : Import data for matrix
//Parameter: matrix, and the number of row and column and
//name matrix
//Return : void
*************************************************************/
void ImportData(int** Matrix, int nRow, int nCol, char name)
{
int iRow, iCol;
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
for(iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
{
printf("\n%c[%d][%d] = ", name, iRow, iCol);
scanf("%d", &Matrix[iRow][iCol]);
}
}

/*************************************************************
*Function : display matrix on console screen
*Parameter: matrix, and the number of row and column
*Return : void
*************************************************************/
void PrintMatrix(int** Matrix, int nRow, int nCol, char name)
{
int iRow, iCol;
printf("\n%c = ", name);
for(iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
{
printf("\n");
for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
{
printf("%5d", Matrix[iRow][iCol]);
}
}
}

/*************************************************************
*Function : free allocated memory
*Parameter: pointer to memory
*Return : void
*************************************************************/
void FreeMem(int **Buff, int n)
{
int i, j;
for (i = 0; i < n; i++)
{
if (Buff[i])
{
free(Buff[i]);
Buff[i] = NULL;
}
}
if (Buff)
{
free(Buff);
}
}

Kết quả:

Chú ý: phải giải phóng vùng nhớ đã cấp phát bằng lệnh free hoặc delete

Yêu cầu: Viết chương trình cộng 2 ma trận: – Nhập 2 ma trận – Cộng 2 ma trận và lưu kết quả vào ma trận kết quả – Hiển thị ra màn hình Thuật toán: Cộng các phần tử tương ứng của 2 ma trận với nhau: C[i][j] = A[i][j] + B[i][j] Code: Kết quả: [crayon-5cbe781d47c05496093805/] Nhận xét: Chương trình trên đây có một số nhược điểm như sau: Việc khai báo mảng tĩnh gây lãng phí nếu không dùng hết hoặc thiếu bộ nhớ nếu kích thước mảng khai báo vượt quá 100×100 Tham số của hàm ImportData() và Add2Matrix()…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *