Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / PHP / Chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP

Chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP

Yêu cầu:
– Viết hàm chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP
– VD: 1,056,500 -> Một triệu không trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm.

Code:

Kết quả:

 

Yêu cầu: - Viết hàm chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP - VD: 1,056,500 -> Một triệu không trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm. Code: [crayon-5c90c8b7ae171205489574/] Kết quả: [crayon-5c90c8b7ae180855377767/]  

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Upload Multi File in PHP with Ajax – Nhật ký lập trình [Chapter 4]

Sử dụng Ajax để gửi dữ liệu lên Server là kỹ thuật đã được sử dụng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *