Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / ngoton (page 10)

ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần

Yêu cầu: Cho dãy a gồm n số nguyên có thứ tự tăng dần. Nhập vào một phần tử nguyên X, viết hàm chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần(không sắp xếp). Thuật toán: Code: Kết quả: [crayon-5c9995bb5b148645717075/] Yêu cầu: Cho dãy a gồm …

Read More »

Xóa các phần tử trùng với X trong mảng 1 chiều

Yêu cầu: Viết hàm tìm và xóa tất cả các phần tử trùng với x trong mảng một chiều các số nguyên, nếu không tồn tại phần tử x trong mảng thì trả về -1. Thuật toán: Code: Kết quả: [crayon-5c9995bb5be47878801211/] Yêu cầu: Viết hàm tìm và xóa tất cả …

Read More »

Xóa tất cả các phần tử nhỏ hơn X

Yêu cầu: – Nhập vào giá trị X. Viết hàm xoá tất cả các phần tử có giá trị nhỏ hơn X. Thuật toán: – Kiểm tra điều kiện: A[i] < x và xóa phần tử A[i]. Code: Kết quả: [crayon-5c9995bb5c80a630894088/] Yêu cầu: – Nhập vào giá trị X. Viết hàm xoá …

Read More »

Xóa phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng

Yêu cầu: – Xóa phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng. Thuật toán: – Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng. – Xóa phần tử đó bằng cách dồn các phần tử đi sau nó: A[i] = A[i+1] Code: Kết quả: [crayon-5c9995bb5cd04683183397/] Yêu cầu: – Xóa phần …

Read More »

Xóa phần tử tại vị trí lẻ trong mảng

Yêu cầu: – Xóa phần tử tại vị trí lẻ trong mảng. Thuật toán: – Giả sử xóa phần tử tại vị trí thứ i. Chúng ta thực hiện phép dồn các phần tử của mảng: A[i] = A[i+1]. Code: Kết quả: [crayon-5c9995bb5d22f981799339/] Yêu cầu: – Xóa phần tử tại vị …

Read More »

Sắp xếp các phần tử âm dương trong mảng

Yêu cầu: – Sắp xếp các phần tử âm dương trong mảng – Viết hàm sắp xếp các phần tử âm giảm dần từ trái sang phải, phần tử dương tăng dần từ phải sang trái. Thuật toán: – Sử dụng thuật toán sắp xếp bubble sort. Code: Kết quả: [crayon-5c9995bb5d73b796963100/] Yêu …

Read More »

Sắp xếp các phần tử chẵn giảm dần

Yêu cầu: – Viết hàm sắp xếp các phần tử chẵn giảm dần. (các phần tử khác trong mảng giữ nguyên vị trí) Ví dụ: Dãy số: 1 9 2 4 6 3 5 0 -5 8 Dãy số sau khi sắp xếp: 1 9 8 6 4 3 5 2 -5 0 Thuật toán: …

Read More »

Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

Yêu cầu: – Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Thuật toán: – Có rất nhiều thuật toán sắp xếp. Ở đây, mình lựa chọn phương pháp bubble sort với lý do là cài đặt đơn giản. Code: Kết quả: [crayon-5c9995bb5e21d169082539/] Yêu cầu: – Sắp xếp mảng theo thứ …

Read More »