Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bc616b005a3c307274155/] C# [crayon-5bc616b005a54126368246/] Usage [crayon-5bc616b005a6a066859677/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5bc616b005a7b660520913/] C# [crayon-5bc616b005a87171841081/] Usage [crayon-5bc616b005aad967188532/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5bc616b005a3c307274155/] …

Read More »