Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b74e0a2d26fa256279086/] C# [crayon-5b74e0a2d2740762571555/] Usage [crayon-5b74e0a2d274b580298780/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5b74e0a2d2750391619787/] C# [crayon-5b74e0a2d2755125182069/] Usage [crayon-5b74e0a2d275c404874646/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5b74e0a2d26fa256279086/] …

Read More »